Voorwaarden ambassadeursprogramma

De verplichte voorwaarde is dat u deze voorwaarden aanvaardt en ermee instemt. Door deel te nemen aan dit ambassadeurprogramma van Keyboost, geeft u (de Ambassadeur) aan dat u alle voorwaarden accepteert en hiermee akkoord gaat. Als een of meer van deze voorwaarden voor u (de Ambassadeur) niet aanvaardbaar zijn, dient u (de Ambassadeur) onmiddellijk te stoppen met het gebruik van dit ambassadeurprogramma.

 1. Terminologie

  1. De Klant is een rechtspersoon of natuurlijke persoon, die op basis van bepaalde voorwaarden met Keyboost een product of dienst van Keyboost heeft gekocht.

  2. De Ambassadeur is een natuurlijke of rechtspersoon, die het formulier op de website van Keyboost ingevuld heeft en die de verwijzingscode gebruikt, die rechten en verplichtingen heeft, in overeenstemming met deze voorwaarden en andere voorwaarden tussen hem en Keyboost.

  3. Het Ambassadeurprogramma is een geheel van programma- en marketingcomponenten waardoor de fixatie van het gerealiseerde product of de gerealiseerde dienst en de verdere betaling van vergoedingen aan de Ambassadeur wordt uitgevoerd.

 2. Algemene bepalingen

  1. Op grond van deze voorwaarden zal de Ambassadeur in eigen naam, op eigen kosten, maar in het belang van Keyboost, handelingen verrichten die gericht zijn op het zoeken en verkrijgen van Klanten die van de verdere diensten van Keyboost gebruik willen maken, en Keyboost zal verplicht zijn om aan de Ambassadeur een vergoeding te betalen ten belope van het bedrag en in overeenstemming met de procedure die in deze voorwaarden is voorzien.

  2. De Ambassadeur zal geen eigenaar en/of dienstverlener zijn, maar alleen de bemiddelingsfunctie tussen Keyboost, de dienstverlener en de Klanten vervullen.

  3. De verhouding tussen Keyboost en de Ambassadeur zoals geregeld door de voorwaarden zal in geen geval een joint venture en/of gezagsrelatie uitmaken die het voorwerp vormt van een arbeidsovereenkomst. De Ambassadeur kan de activiteit alleen uitoefenen en zichzelf vertegenwoordigen in de relaties met derden als Ambassadeur van en voor rekening van Keyboost en in geen enkel geval voor eigen rekening.

  4. De deelname van de Ambassadeur aan het Ambassadeurprogramma is gratis.

  5. Keyboost zal de diensten van haar Ambassadeurprogramma voortdurend verder ontwikkelen en verbeteren. In dit verband behoudt Keyboost zich het recht voor om een van de diensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten, indien dit noodzakelijk is in verband met de preventieve maatregelen, de verbetering van de dienstverlenende functies of de wijziging van de verleende dienst.

 3. Rechten en verplichtingen van de Partijen

  1. De verplichtingen van de Ambassadeur

   1. De Ambassadeur is verplicht ervoor te zorgen dat de lopende zaken in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land waar hij/zij woont of waar de zetel van diens voornaamste belangen gevestigd is.

   2. Indien derde partijen bij Keyboost vorderingen indienen die verband houden met de activiteit van de Ambassadeur, is de Ambassadeur ertoe gehouden om Keyboost te vrijwaren voor alle door Keyboost geleden schade, van welke aard dan ook en die toerekenbaar is aan de Ambassadeur.

   3. Indien de Ambassadeur tijdens de uitvoering van zijn activiteiten namens Keyboost kennis krijgt van illegale praktijken of overtredingen van wettelijke regels die de belangen van Keyboost schaden, zal de Ambassadeur Keyboost onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen en eventuele hulp bieden om de belangen van Keyboost te vrijwaren.

   4. De Ambassadeur kan geen Klant zijn die door de Ambassadeur is verworven, noch een Klant zijn die op dezelfde plaats gevestigd is als de Ambassadeur. Keyboost heeft het recht om de verschuldigde vergoedingen niet aan de Ambassadeur uit te keren in geval van overtreding van dit artikel.

   5. De Ambassadeur is verplicht geen acties te ondernemen die van invloed zijn op de werkzaamheden van het Ambassadeurprogramma. Dergelijke acties zijn onder meer maar niet beperkt tot: inspanningen die een technisch effect hebben op de werkcapaciteit van de servers van Keyboost, het gebruik van ongevraagde promotionele e-mails, links en andere processen.

   6. De Ambassadeur is verplicht te goeder trouw en uitsluitend in het belang van Keyboost te handelen en zal in geen geval de verplichtingen schenden die hem door deze voorwaarden worden opgelegd.

  2. Rechten van de Ambassadeur

   1. Om te zoeken naar Klanten, in overeenstemming met de vereisten van Keyboost, om de belangstelling van de Klant voor de diensten van Keyboost te bepalen, om Keyboost te informeren over de verkregen gegevens.

   2. Om potentiële Klanten te informeren over de omvang van de activiteiten en diensten van Keyboost.

   3. Om de officiële website van Keyboost aan Klanten te introduceren door het verstrekken van links en de verwijzingscode.

   4. Om het vertrouwen van potentiële Klanten en andere mensen in Keyboost en zijn diensten te bevorderen.

   5. Om een vergoeding van Keyboost te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden van deze voorwaarden. De munteenheid van de Ambassadeur is de euro (EUR).

   6. De Ambassadeur heeft andere rechten die voortvloeien uit de bepalingen van deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving van het land waarin Keyboost geregistreerd is.

   7. De Ambassadeur heeft recht op slechts één verwijzingscode die aangeleverd wordt door Keyboost.

  3. Het is de Ambassadeur verboden:

   1. Om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wetgeving van het land waar waar hij/zij woont of waar de zetel van diens voornaamste belangen gevestigd is, maar alleszins ook met de Belgische wetgeving die eventueel van toepassing is op de activiteiten van de Ambassadeur.

   2. Om een verwijzingscode te gebruiken in betaalde advertenties of advertenties die een andere vorm van vergoeding bieden.

   3. Om een verwijzingscode te versturen door middel van ongevraagde promotionele e-mail (inclusief spam, de publicatie van spam op forums en in online community’s, etc.).

   4. Om de verwijzingscode te plaatsen op couponsites/dealsites en/of andere sites/diensten, waarvan de hoofdactiviteit het verspreiden van kortingen, coupons, promotionele codes, enz. is.

   5. Om irrelevante, niet-objectieve en verkeerde informatie te gebruiken, te verspreiden en/of te tonen, die verwijst naar of melding maakt van Keyboost. Dit omvat echte gegevens over dringende marketingvoorstellen (campagnes, aanbiedingen). Het gebruik en/of de verspreiding van irrelevante of onjuiste gegevens kunnen een basis zijn om de samenwerking met de Ambassadeur op te schorten of stop te zetten conform de bepalingen van artikel 4.5 van de Overeenkomst.

   6. Om acties uit te voeren die het bestaande imago van Keyboost kunnen schaden, het vertrouwen in de dienstverlening van Keyboost kunnen verminderen of potentiële Klanten verkeerd te informeren over de activiteiten van Keyboost.

   7. Om handelingen te verrichten die kunnen leiden tot het ontstaan van verplichtingen van Keyboost ten opzichte van derden, die geen Klant van Keyboost zijn.

   8. De Ambassadeur heeft niet het recht om op websites reclame te plaatsen die informatie bevat die mensenrechten schendt of geweld, rassendiscriminatie, drugs, slavenhandel en materiaal met seksuele inhoud bevordert.

   9. De Ambassadeur verbindt er zich toe om zich in de contractuele relatie met Keyboost, zoals geregeld door deze voorwaarden, ervan te onthouden om handelingen te stellen ten aanzien van Keyboost die in strijd zijn met de EU-regelgeving inzage de mededinging, de regelgeving inzake de mededinging zoals geregeld door boeken IV en V van het Wetboek van Economisch Recht en de eerlijke marktpraktijken en de consumentenbescherming, zoals geregeld door boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

   10. Niet-naleving van de deze verplichting zal aanleiding geven tot een eenzijdige beëindiging van het ambassadeurprogramma door Keyboost conform artikel 3.5 van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Keyboost om de staking te horen bevelen van de schadelijke marktpraktijk en het recht van Keyboost om een schadevergoeding te vorderen.

  4. Verplichtingen van Keyboost

   1. Keyboost is ertoe gehouden de vergoeding tijdig te betalen aan de Ambassadeur, zoals bepaald in deze voorwaarden.

   2. De vergoeding wordt pas uitbetaald van zodra de Ambassadeur daar online opdracht toe geeft, via een knop in het dashboard. Het minimale bedrag voor uitbetaling is € 50,-.

   3. Keyboost voorziet de Ambassadeur van de instructies en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de verplichtingen die het onderwerp zijn van deze voorwaarden.

  5. Rechten van Keyboost

   1. Keyboost heeft het recht om de activiteit van de Ambassadeur te controleren met betrekking tot de uitoefening van zijn Ambassadeurfuncties, zoals bepaald in deze voorwaarden. Meer bepaald kijkt Keyboost toe op de naleving van de bepalingen 3.1 en 3.3 van deze voorwaardendoor de Ambassadeur.

   2. Het ambassadeurprogramma kan eenzijdig worden beëindigd op initiatief van Keyboost, in geval van schending door de Ambassadeur van de verplichtingen, vermeld in deze voorwaarden. Het ambassadeurprogramma wordt geacht te zijn beëindigd in overeenstemming met de in dit artikel genoemde omstandigheden, na het verstrijken van 24 uur na het verzenden van een e-mail met opzegging naar het e-mailaccount van de Ambassadeur, waarbij het feit dat de Ambassadeur in dit geval de opzegging van het ambassadeurprogramma heeft ontvangen en gelezen, van geen belang is.

   3. Keyboost heeft het recht om het ambassadeurprogramma eenzijdig te beëindigen, in geval van schending van de verbodsbepalingen conform artikel 3.3 of de niet-nakoming van de verplichtingen zoals voorzien in artikel 3.1 van deze voorwaarden door de Ambassadeur en in het algemeen wegens niet-naleving van de bepalingen van deze voorwaarden, alsook in de volgende gevallen:

    • Toepassing van een vorm van reclame, die de registratie van de betaalde actie mogelijk maakt, maar een bezoeker in staat stelt om deze acties uit te voeren door middel van fraude, poging tot afpersing, of andere acties die de keuzevrijheid schenden.

    • Handelingen van de Ambassadeur die een negatieve impact hebben op het imago en de goodwill van Keyboost.

   4. Keyboost geeft de Ambassadeur schriftelijk kennis van de beëindiging van het ambassadeurprogramma en van de reden daartoe.

   5. Keyboost heeft het recht om in geval van schending van deze voorwaarden door de Ambassadeur, een rekening van de Ambassadeur te blokkeren met het volledige bedrag van de verdiende vergoeding.

 4. Vaststelling van de inkomsten en wederzijdse verrekeningen van de Partijen

  1. Voor de uitvoering van orders in het kader van deze voorwaarden zal Keyboost de Ambassadeur een vergoeding betalen, waarvan het bedrag in deze voorwaarden zal worden bepaald.

  2. De Ambassadeur ontvangt van Keyboost een vergoeding die rechtstreeks afhankelijk is van het succes van de acties en reclamecampagnes.

  3. Behalve het overeengekomen bedrag van de aan hem verschuldigde vergoeding, heeft de Ambassadeur geen recht op vergoeding van kosten die hij/zij heeft gemaakt voor het gebruik van diensten, programma’s of diensten van derden, zelfs indien deze kosten verband hielden met zijn reclameactiviteiten in het kader van het Ambassadeurprogramma.

  4. Een recht op een vergoeding wordt alleen uitgeoefend wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

   • Als gevolg van de reclameactiviteiten van de Ambassadeur werd een succesvolle overeenkomst gesloten tussen Keyboost en een Klant die bij Keyboost werd aangeleverd.

   • Er werd een overeenkomst gesloten die de volledige financiële regeling tussen de Klant en Keyboost omvat.

   • De Ambassadeur heeft de verplichtingen en voorwaarden conform artikel 3 van deze voorwaarden niet geschonden.

  5. Een vergoeding kan worden uitbetaald op de door de Ambassadeur gekozen wijze:
   • Door het bedrag te storten op een rekening met een IBAN-nummer.

   • Door een korting toe te kennen bij de volgende bestelling door de Ambassadeur bij Keyboost.

  6. De berekening en de betaling van de vergoeding worden aan het einde van elke maand verricht.

  7. Indien de ambassadeur zelf nog openstaande facturen heeft bij Keyboost, worden die met de aan de Ambassadeur uit te betalen vergoeding eerst verrekend, waarna het resterend gedeelte overgeschreven wordt door Keyboost, tenzij het aan Keyboost verschuldigde bedrag dat van de vergoeding overtreft.

  8. De betaling wordt geacht te zijn gedaan en de verplichtingen van Keyboost met betrekking tot de betaling van een vergoeding aan de Ambassadeur te zijn nagekomen, na debitering (het bedrag van de vergoeding) van de rekening-courant van Keyboost.

  9. Over het bedrag van de vergoeding op de rekening van de Ambassadeur in het Ambassadeurprogramma wordt geen rente opgebouwd, ongeacht de uitbetalingstermijn.

  10. De betaling gebeurt uitsluitend in euro. Het omwisselen van valuta is binnen het systeem onmogelijk.

 5. Bedrag van de Ambassadeurvergoeding

  1. Keyboost betaalt de Ambassadeur een vergoeding ten bedrage van:

   • 10% van het volledige bedrag van alle betaalde facturen van alle aangebrachte klanten (lifetime).

  2. Keyboost staat de Ambassadeur een korting toe van:

   • 10% korting op de eerste bestelling van de Ambassadeur als deze laatste een een testimonial of review plaatst bij Facebook of Google Business;

   • 10% op de eigen facturen van de Ambassadeur zolang deze minstens één aangebrachte klant heeft met een actieve, betaalde account.

 6. Vertrouwelijkheid 

  1. De regels van vertrouwelijkheid van het Keyboost Ambassadeurprogramma zijn niet in strijd met en komen volledig overeen met het Keyboost Privacybeleid.
 7. Verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsbeperking

  1. Keyboost is niet aansprakelijk voor verlies en risico’s, veroorzaakt door de inhoud van de websites van derden, fouten in de software of technische middelen van de deelnemers aan het Ambassadeurprogramma, alsmede voor schade, veroorzaakt door onvoldoende toegang of beperkte functionaliteit van het internetnetwerk.

  2. Voor het overige is Keyboost verantwoordelijk:

   • voor de voorgenomen acties of het ernstige plichtsverzuim van haar wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers;

   • in geval van schending van essentiële verplichtingen van deze voorwaarden, waardoor het onmogelijk is om het ambassadeurprogramma uit te voeren en waarop de andere partij stellig voortdurend vertrouwt.

  3. De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van de werkelijke schade, die wordt bepaald door de deelnemers of door de beslissing van de rechtbank.

 8. Geldigheidsduur van het ambassadeursprogramma

  1. De samenwerking volgens het ambassadeurprogramma wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, nadat de Ambassadeur heeft aangevinkt dat hij/zij zich akkoord verklaart met deze voorwaarden en zodra dit geregistreerd is bij Keyboost. De Ambassadeur kan het ambassadeurprogramma eenzijdig beëindigen door middel van een e-mail aan Keyboost.

  2. Het ambassadeurprogramma kan eenzijdig worden beëindigd op initiatief van Keyboost, in geval van schending door de Ambassadeur van de verplichtingen, vermeld in deze voorwaarden. Het ambassadeurprogramma wordt geacht te zijn beëindigd in overeenstemming met de in dit artikel genoemde omstandigheden, na het verstrijken van 24 uur na het verzenden van een e-mail met opzegging naar het e-mailaccount van de Ambassadeur, waarbij het feit dat de Ambassadeur in dit geval de opzegging van het ambassadeurprogramma heeft ontvangen en gelezen, van geen belang is.

  3. Indien de Ambassadeur bij de beëindiging van de het ambassadeurprogramma nog een onbetaald vergoedingsbedrag heeft uitstaan, wordt dit bedrag in de volgende periode van betaling uitbetaald op de eerder vermelde persoonlijke of bedrijfsrekening.

  4. Alle deals die vóór de beëindiging van het ambassadeursprogramma zijn afgesloten, zullen volgens de normale procedure worden verwerkt.

 9. Slotbepalingen

  1. Keyboost behoudt zich het recht voor om minder belangrijke bepalingen van deze voorwaarden zonder opgave van redenen en op elk moment te wijzigen indien deze wijzigingen geen invloed hebben op de algemene bepalingen van deze voorwaarden. De kennisgeving van de wijzigingen dient ten minste 5 (vijf) dagen voor de inwerkingtreding per e-mail te worden verzonden.

  2. Indien de Ambassadeur gedurende 5 (vijf) dagen na de datum van levering per e-mail geen bezwaar heeft tegen de wijzigingen, zullen de wijzigingen voor hem van kracht worden.

  3. Indien de Ambassadeur tegen de wijzigingen ingaat en deze niet wenst te onderschrijven, wordt het ambassadeurprogramma geacht te zijn ontbonden.

  4. Indien Partijen de geschillen en/of conflicten tussen hen niet door middel van onderhandelingen kunnen beslechten, zullen deze geschillen worden beslecht door de rechter.

  5. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de aanvaarding, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden zal op definitieve wijze worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen en door het Hof van Beroep te Antwerpen.

  6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van kracht. De bepalingen die ongeldig zijn geworden, worden geacht te zijn vervangen door andere, met name de dichtstbijzijnde in betekenis en benaming. Dit geldt voor eventuele weggelaten bepalingen van deze voorwaarden.